مقاله مدل سازي رياضي جذب غيرهم دماي گاز در يک سامانه جذب داراي جريان هاي برخوردي محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مدل سازي رياضي جذب غيرهم دماي گاز در يک سامانه جذب داراي جريان هاي برخوردي محوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله جذب گاز
مقاله جريان هاي برخوردي
مقاله غير هم دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: هرندي زاده اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش فرايند جذب غيرهم دماي گاز در يك سامانه جذب داراي جريان هاي برخوردي شامل دو فاز پيوسته و ناپيوسته مورد مدل سازي قرار گرفته است. بدين منظور معادله هاي حاكم بر رفتار هر فاز بر اساس قوانين بقا شامل قوانين بقاي جرم، انرژي و ممنتوم تبيين و با روش عددي حل شده است. براي دستيابي به يك مدل واقعي تر، توزيع اندازه قطره ها در مدل سازي در نظر گرفته شده است. نتيجه هاي حاصل از مدل، با داده هاي تجربي مربوط به جذب گازهاي كربن دي اكسيد و استن در آب مقايسه و دقت نسبي پاسخ هاي مدل مورد تاييد قرار گرفته است. هم چنين تاثير پارامترهاي عملياتي شامل سرعت گاز ورودي، دماي گاز ورودي و اندازه قطره ها بر سرعت جذب و راندمان سامانه تعيين شده است. افزون بر اين راندمان عملكرد اين نوع از سامانه ها در مقايسه با سامانه هاي متداول تك جرياني مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه هاي به دست آمده حاکي از عملکرد بسيار مطلوب سامانه جذب داراي جريان هاي برخوردي است. بنابراين در صورت طراحي دقيق ابعاد اين نوع سامانه ها و بسته به شرايط عملياتي مورد استفاده در خصوص عمليات جذب گاز، راندمان كلي اين نوع جذب کننده، در مقايسه با ساير جذب کننده هاي متداول بسيار بيشتر است.