مقاله مدل سازي رياضي نرخ کوبش در کمباين ۱۱۶۵ جاندير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازي رياضي نرخ کوبش در کمباين ۱۱۶۵ جاندير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمباين
مقاله کوبش
مقاله مدل رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محتسبي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي لار منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد کوبنده با دو معيار کوبش (درصد دانه هاي کوبيده شده نسبت به کل دانه هاي ورودي به کوبنده) و جداسازي (درصد دانه هاي جداشده در کوبنده نسبت به کل دانه هاي کوبيده شده) سنجيده مي شود. مدل سازي نرخ کوبش، امکان پيش بيني کوبش (درصد دانه هاي کوبيده شده و افت کوبش) را فراهم مي کند. کوبش و جداسازي پديده هايي تصادفي بوده و براي بيان آنها توابع تصادفي بکار گرفته مي شوند . در اين تحقيق از مدل پواسون به عنوان تابع توزيع چگالي احتمال استفاده گرديد. بر اساس روابط بدست آمده و نيز نتايج حاصل از آزمون مزرعه اي نرخ کوبش (l) براي وضعيت هاي مختلف در بازه ۲٫۷۲۷ تا ۳٫۸۲۱ تغيير کرد. اين پارامتر به عوامل متعددي بستگي دارد که در اين آزمايش اثر سه عامل شدت تغذيه محصول، سرعت محيطي کوبنده و محتواي رطوبتي دانه روي آن مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله بعد، نحوه تغيير (l) با تغيير سه پارامتر فوق الذکر بررسي ، تبيين و بصورت رابطه رياضي نوشته شد و با استفاده از امکانات رگرسيون چند متغيره غيرخطي در نرم افزار SPSS مدل نهايي براي با ضريب تبيين ۰٫۷۲ بدست آمد.