مقاله مدل سازي رياضي و مطالعه عملكرد رآكتور دوار توليد دي اكسيد اورانيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي رياضي و مطالعه عملكرد رآكتور دوار توليد دي اكسيد اورانيم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي اكسيد اورانيم
مقاله تتراآمونيم اورانيل كربنات
مقاله رآكتور دوار
مقاله مدل سازي
مقاله مدل سينتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ناييني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: جهانفرنيا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عملكرد رآكتور دوار توليد دي اكسيد اورانيم (UO2) از تتراآمونيم اورانيل كربنات (AUC) مورد مدل سازي رياضي قرار گرفته است. بدين منظور معادلات حاكم شامل معادلات پايستگي جرم جزيي و كلي مربوط به اجزاي جامد و گازي موجود در رآكتور، و معادلات موازنه انرژي براي فازهاي جامد و گاز بر مبناي قوانين پايستگي استخراج گرديده و اين معادلات همراه با معادلات مربوط به محاسبه شرايط هيدروديناميكي رآكتور، خواص ترموفيزيكي مواد موجود در رآكتور و مدل سينتيكي مربوط به روش عددي حل گرديده اند. با توجه به عدم تطبيق روابط سينتيكي ارايه شده در منابع و مراجع مورد استناد با نيازهاي مدل سازي صورت گرفته، يك مدل سينتيكي جديد براي مدل سازي واكنش هاي موجود در رآكتور ارايه گرديده است. نتايج حاصل از مدل با نتايج و روند مورد انتظار، بر مبناي اصول كلي علم مهندسي شيمي و مشاهدات و داده هاي تجربي مربوط به يك واحد عملياتي موجود مورد مقايسه قرار گرفته و روند صحيح پاسخ هاي مدل مورد تاييد قرار گرفته است.