مقاله مدل سازي سينتيك خشك شدن كلزا در خشك كن بستر سيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي سينتيك خشك شدن كلزا در خشك كن بستر سيال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله خشک کردن
مقاله بستر سيال
مقاله مدل سازي
مقاله ضريب نفوذ موثر
مقاله انرژي فعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گازر حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سينتيك فرايند خشك شدن كلزا با روش سيال سازي دانه ها در محدوده دمايي ۳۰ تا ۱۰۰oC مورد بررسي و مدل سازي قرار گرفت. براي معرفي بهترين مدل تخمين روند تغييرات رطوبت از مدل هاي مرسوم در مدل سازي خشك كردن محصولات دانه اي استفاده شد. به منظور تعيين ضريب نفوذ رطوبت و انرژي فعال سازي در دانه هاي كلزا از حل معادله فيك براي اجسام كروي شكل و رابطه آرينيوس استفاده شد. با استفاده از مدل هاي رگرسيوني تاثير دما بر زمان خشك شدن كلزا در محدوده دمايي تحقيق نيز مدل سازي شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بعد از زمان آستانه سيال سازي فشار استاتيكي داراي افت محسوسي شده و فشار زير توده محصول در شروع سيال سازي از ۵۹۶ به ۵۸۳ پاسكال تنزل پيدا مي كند. در حالت سيال سازي، افزايش دما از ۳۰ به ۱۰۰oC زمان خشك شدن كلزا را %۷۴ كاهش مي دهد. در بررسي سينتيك خشك شدن كلزا در خشك كن هاي بستر سيال به ترتيب مدل هاي ديفيوژن تقريبي و نمايي دوجمله اي نسبت به مدل هاي ديگر برازش بهتري داشتند. اين دو مدل داراي بالاترين ضريب تعيين (R2)، و كمترين مربع كاي (c2) و ريشه متوسط مربع خطاي داده ها  (RMSE)بودند. اما با توجه به اختلاف هاي ناچيز در شاخص هاي ارزيابي و ضرايب كمتر، كاربرد مدل نيوتن در تخمين روند تغييرات نسبت رطوبت كلزا در حالت بستر سيال قابل توصيه مي باشد. با افزايش دما در فرايند خشك شدن دانه هاي كلزا، ضريب نفوذ موثر رطوبت در دانه يك روند افزايشي دارد. در فرآيند خشك كردن كلزا با روش بستر سيال محدوده دمايي ۳۰ تا ۱۰۰oC ضريب نفوذ رطوبت كلزا از ۳٫۷۵۹×۱۰-۱۱ تا  8.457×۱۰-۱۱تغيير مي كند. در اين تحقيق با استفاده از رابطه آرينيوس، انرژي فعال سازي نفوذپذيري رطوبت در كلزا ۱۱٫۰۳kJ/mol به دست آمد. به منظور تخمين زمان خشك شدن كلزا در محدوده دمايي تحقيق، معادله نمايي به دست آمده برازش مناسبي با داده هاي به دست آمده داشت.