مقاله مدل سازي عددي انتقال حرارت در پنير سفيد فراپالايش شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي انتقال حرارت در پنير سفيد فراپالايش شده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال حرارت
مقاله پنير فراپالايش شده
مقاله تفاضل محدود
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلوي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروفيل دما و غلظت رطوبت طي مرحله نمك پاشي، به دليل اثر آنها بر فعاليت ميكروبي و آنزيمي نقش مهمي را در کيفيت پنير بازي مي کنند. در اين تحقيق يک مدل يک بعدي براي توصيف انتقال حرارت در پنير فراپالايش شده با استفاده از حل عددي قانون دوم فوريه با روش تفاضل محدود ( مبناي شماي كرانك نيكلسون) بعنوان تابعي از عوامل دروني (دما و ترکيب شيميايي پنير در هر نقطه در داخل پنير) و عوامل بيروني (دما و سرعت حرکت هواي محيط نگهداري) توسعه داده شد. نتايج مقايسه پروفيل هاي دماي پيش بيني شده با نرم افزار  MATLABبا داده هاي اندازه گيري شده، نشان داد كه همبستگي بالايي بين مقادير پيش بيني شده توسط مدل و مقادير آزمايشي وجود دارد (بيش از ۹۹ درصد).