مقاله مدل سازي عددي انتقال رطوبت طي خشک کردن خرماي رقم برحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي انتقال رطوبت طي خشک کردن خرماي رقم برحي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال رطوبت
مقاله خرما
مقاله خشك كردن
مقاله رقم برحي
مقاله مدلسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهفر سميه
جناب آقای / سرکار خانم: همدمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به تاثير خشک کردن بر خواص فيزيکوشيميايي و کيفي محصول، با استفاده از مدلسازي عددي انتقال رطوبت، مي توان سينتيك تغييرات رطوبت طي خشك كردن را پيش بيني و براي رسيدن به محصولي با كيفيت مطلوب كنترل نمود. در اين تحقيق ميوه خرما به عنوان يکي از محصولات کشاورزي مهم در ايران، در طي خشک کردن مورد مطالعه قرار داده شد.
مواد و روش ها: خرما رقم برحي با استفاده از جريان هواي گرم با سرعت هواي ۱٫۵m.s در دماهاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰C0 در خشک کن قفسه اي خشك گرديد. براي توصيف انتقال رطوبت دو بعدي داخل خرما طي خشك كردن، از مدل مكانيسمي توسعه داده شده بر مبناي حل عددي قانون دوم فيك با روش explicit در نرم افزار Matlab استفاده  گرديد.
يافته ها: مقايسه داده هاي تجربي سينتيك خشك كردن با نتايج تئوريك پيش بيني شده توسط مدل، نشان داد كه همبستگي مناسبي (r=0.99) مابين آنها وجود دارد. نتايج نشان داد که مدل توسعه داده شده قادر است اولا پروفيل هاي رطوبت در داخل خرما و ثانيا ميزان کاهش رطوبت محصول را طي فرآيند خشك كردن پيش بيني نمايد.
نتيجه گيري: مدل عددي توسعه يافته قادر است پديده انتقال رطوبت در درون ميوه خرما را طي فرايند خشک کردن پيش بيني نموده و بدين ترتيب امکان کنترل فرايند و توليد محصولي با کيفيت بالا فراهم مي آيد.