مقاله مدل سازي عددي انتقال و پخش آلودگي نفتي در دريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي انتقال و پخش آلودگي نفتي در دريا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال و پراكندگي لکه نفتي
مقاله متوسط گيري شده در عمق
مقاله روش اويلري
مقاله مدل چند فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قناد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عراق مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پخش آلاينده هاي نفتي در محيط هاي آبي از معضلات بشر امروزي است. معمولا، انتقال و پخش لكه نفتي در محيط هاي آبي به دليل فرايند‌هاي شيميايي، فيزيكي و زيست شناسي است كه خود وابسته به خصوصيات نفت، هيدروديناميک، هواشناسي و شرايط زيست محيطي است. اين فرايندها شامل انتقال، پراكندگي، تبخير، و … مي باشد. زماني كه نفت در سطح آب پخش مي شود، كشيده شده و لايه نفتي را تشكيل مي دهد. پخش و انتقال لايه نفتي به دليل جريان، امواج و اثر باد مي باشد. افزايش تمايل نسبت به مطالعه لكه نفتي و همچنين اهميت روزافزون اين موضوع در زندگي روزمره بشر، باعث توسعه تعداد زيادي از مدل هاي عددي شده است.
در اين مقاله يک مدل عددي براي شبيه سازي انتقال و پراكندگي ضخامت لكه نفتي و همچنين پخش و جابجايي مقدار متوسط غلظت نفت در ستون آب و تبخير با ديدگاه اويلري و به صورت يک مدل چند فازي توسعه داده شده است. مدل هيدروديناميک موجود معادلات دو بعدي غير دايمي ناوير استوکس متوسط گيري شده در عمق را حل مي كند. در حل عددي جريان از روش تغيير جهت متناوب ضمني استفاده شده است. گسسته سازي معادلات به روش احجام محدود انجام شده است. به منظور بررسي صحت کارايي مدل عددي، با يک رابطه تجربي مقايسه شده است که نتايج، تطابق مناسبي را نشان مي دهند.