مقاله مدل سازي عددي جريان حول دسته سيلندرهاي استوانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي جريان حول دسته سيلندرهاي استوانه اي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متد حجم محدود
مقاله شبکه کارتزين- جابجا شده
مقاله هندسه هاي پيچيده
مقاله سيلندرهاي استوانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري دهکردي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حوري جعفري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، ميدان جريان دوبعدي، غيردايمي و لزج در اطراف دسته سيلندرهاي استوانه اي به منظور بررسي رفتار و مشخصه هاي جريان شبيه سازي شده است. روش مورد استفاده مبتني بر روش حجم محدود در شبکه کارتزين جابجا شده بوده و براي تشخيص سيلندرهاي جاسازي شده در ميدان از تکنيک مقدار بزرگ جمله چشمه و روش سلول شبح استفاده شده است. دقت و صحت روش با شبيه سازي جريان در داخل مجاري و همچنين اطراف تک سيلندر استوانه اي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته است. نتايج حاصله در تطابق کامل با نتايج آزمايشگاهي موجود است. نهايتا، جريان در اطراف دسته سيلندر استوانه اي در چيدمان مربعي و همچنين کلي جابجا شده شبيه سازي و مورد تحليل قرار گرفته است. براي دسته سيلندرهاي مذکور، ضرايب ليفت و درگ، سرعت شکاف، توزيع فشار، توزيع چرخش و خطوط جريان به طور عددي محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج دو الگوي کاملا متفاوت جريان را در دو چيدمان مورد مطالعه قرار مي دهد. به طور کلي، روش مورد استفاده در کار حاضر براي اولين بار جهت حل ميدان جريان در دسته سيلندر استوانه اي مورد استفاده قرار گرفته و نتايج و تحليل هاي ارايه شده در چيدمان مورد بررسي توسط ديگر محققي ارايه نشده است. بطور کلي، نتايج نشان مي دهد که نيروهاي ليفت و درگ در رديف اول چندين برابر رديف هاي بعدي است. همچنين، در دسته سيلندر محصور، نيروهاي ليفت و درگ چندين برابر حالت غيرمحصور بدست مي آيند.