مقاله مدل سازي عددي رسوبات چسبنده با تعيين ترم هاي نرخ رسوب گذاري و ضريب پخشيدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي رسوبات چسبنده با تعيين ترم هاي نرخ رسوب گذاري و ضريب پخشيدگي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوبات چسبنده
مقاله رسوب گذاري
مقاله ضريب پخشيدگي
مقاله معادله انتقال- انتشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاحي هلقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تحليل رفتار جزيي رسوبات ريز دانه چسبنده بسيار پيچيده مي باشد. زيرا رسوبات ريز دانه چسبنده تحت يك سيكل دايمي فرسايش، حركت انتقالي، انتشار ملكولي و تلاطمي، تفرق، تشكيل خاك دانه، تشكيل كلوخچه، رسوب گذاري و تراكم هستند. شبيه سازي حركت رسوبات چسبنده به طور شديد به خواص ماكروسكوپي از سيستم آب- رسوب وابسته مي باشد. در اين تحقيق يك رابطه براي رسوب گذاري رسوبات ريز دانه چسبنده و يک رابطه براي ضريب پخشيدگي در حالت جريان يک بعدي پيشنهاد و در معادله انتقال جرم قرار داده شد. اين معادله با روش حجم كنترل حل و با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي واسنجي گرديده است. آزمايش ها در يك فلوم آزمايشگاهي به عرض ۳۰ سانتي متر، شيب ۰٫۰۰۰۰۸، دبي جريان بين ۳ تا ۵٫۷ ليتر بر ثانيه و غلظت هاي ۴ الي ۸ گرم بر ليتر انجام شده است. در مدل پيشنهادي مشخص شد كه ضريب پخشيدگي رسوبات ريز دانه چسبنده تحت تاثير پارامترهاي عدد رينولدز و نسبت سرعت جريان به سرعت برشي مي باشد.