مقاله مدل سازي عددي رفتار صفحه داراي درجه آزادي چرخشي و بررسي پديده هيسترزيس آيروديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي رفتار صفحه داراي درجه آزادي چرخشي و بررسي پديده هيسترزيس آيروديناميکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردابه
مقاله دوران اجباري
مقاله رژيم دوراني و نوساني
مقاله عدد استروهال
مقاله هيسترزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كشوري رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي رفتار يک صفحه تخت، تحت جريان هوا و با درجه آزادي چرخشي پرداخته شده است. به دليل اثر متقابل مابين جريان هوا و صفحه در حال دوران، ناپايايي جريان، همچنين الگوي پيچيده جريان گردابه اي، هيچ گونه روش تحليلي مناسبي براي حل مساله وجود ندارد. همچنين استفاده از روش هاي عددي-محاسباتي که مبتني بر معادلات ناوير-استوکس و رينولدز است، نيز بسيار مشکل مي باشد. بنابراين از روش گردابه گسسته بهينه شده براي محاسبه ضريب نيروي عمودي و گشتاور حاصل از نيروهاي آيروديناميکي استفاده گرديده است. مدل سازي در دو حالت دوران اجباري و دوران آزاد انجام شده است. ضريب نيروي عمودي و ضريب گشتاور، بر حسب زاويه جسم نسبت به جريان در حالت ايستايي و در دو حالت دوران اجباري و دوران آزاد (نوسان آزاد) محاسبه گرديده است. همچنين براي ارزيابي نتايج حاصل شده از مدل سازي عددي، آزمايش هايي بر روي صفحه مذکور در تونل باد صورت گرفته و رفتار صفحه به صورت تجربي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که تحت دوران اجباري، به دليل پديد آمدن تغييرات ساختاري در جريان گردابه اي (در مقايسه با حالت ايستايي) هيسترزيس ديناميکي براي نيروي عمودي و نيز براي گشتاور دوراني رخ مي دهد. اين هيسترزيس با افزايش عدد استروهال تقويت مي شود. اگر صفحه اي با درجه آزادي چرخشي تحت جريان قرار گيرد، ممکن است وارد رژيم دوران آزاد گردد. اين حالت در صورتي رخ مي دهد که گشتاور لختي بي بعد در محدوده ۱٫۴۳-۵ بوده و نيز زاويه حمله به اندازه کافي کوچک باشد. در مقادير ديگري از گشتاور لختي، صفحه وارد رژيم نوسان آزاد (يا ميرا) مي شود.