مقاله مدل سازي عوامل تعيين کننده استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري در شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عوامل تعيين کننده استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري در شهر کاشان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي لجستيک
مقاله تعيين کننده ها
مقاله روش هاي پيشگيري از بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروجي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطوف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مديحي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: صفازاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تنظيم فواصل بارداري ها مطابق دلخواه زوجين و پيشگيري از بارداري ناخواسته از اهداف برنامه تنظيم خانواده مي باشد که لازمه آن، استفاده از روش هاي مطمئن پيشگيري است. اين مطالعه به منظور شناسايي تعيين کننده هاي استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري در شهر کاشان با استفاده از مدل آماري رگرسيون لجستيک انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه مورد شاهدي روي ۵۲۲ خانم متاهل ۴۹-۱۵ سال در مراکز بهداشتي درماني کاشان شامل۲۶۱ نفر کاربر روش هاي غيرمطمئن و ۲۶۱ نفر کاربر روش هاي مطمئن صورت پذيرفت. با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي جمع آوري شدند. آناليز داده ها در مدل تک متغيره با استفاده از آزمون هاي مجذور کاي، دقيق فيشر و t و در مدل چندگانه با روش رگرسيون لجستيک انجام شد.
نتايج: در آناليز تک متغيره، شغل و تحصيلات زن، سن و تحصيلات همسر، تعداد فرزندان و مدت ازدواج در دو گروه اختلاف معني دار داشت. تفاوت معني داري در سن زن، شغل همسر، رضايت از جنسيت فرزند، سطح درآمد و سن آخرين فرزند ديده نشد. در تحليل چندگانه متغيرهاي سن زن (OR=1.725)، شغل زن (OR=2.241)، مدت ازدواج OR=1.074)، تعداد فرزند (OR=0.341) و سن آخرين فرزند (OR=1.544) در مدل باقي ماندند که ارتباط واقعي معني دار آماري با نوع روش پيشگيري در حضور اثرات ساير متغيرها داشتند.
نتيجه گيري: براي کاهش روش هاي غيرمطمئن بايد اولويت آموزش بر خانم هاي شاغل و سنين بالاتر، مدت ازدواج طولاني تر، داراي فرزند کمتر با سن بالاتر فرزند آخر قرار گيرد.