مقاله مدل سازي غيرخطي قطع پوانکاره سيگنال گفتار در ترکيب با تحليل حوزه فرکانس به منظور افزايش صحت عملکرد سيستمهاي بازشناسي گفتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي غيرخطي قطع پوانکاره سيگنال گفتار در ترکيب با تحليل حوزه فرکانس به منظور افزايش صحت عملکرد سيستمهاي بازشناسي گفتار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي فاز بازسازي شده
مقاله قطع پوانکاره
مقاله بازشناسي گفتار
مقاله استخراج ويژگي
مقاله مدل سازي غيرخطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: الماس گنج فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي جديد براي افزايش صحت سيستمهاي بازشناسي گفتار، با استفاده از ترکيب بردارهاي ويژگي به دست آمده از مدل سازي غيرخطي فضاي فاز بازسازي شده سيگنال گفتار با ويژگيهاي معمول به دست آمده از تحليل حوزه فرکانس ارايه مي شود. بر اساس نظريه پذيرفته شده کنوني، در صورت انتخاب تعداد بعد کافي براي بازسازي فضاي فاز سيگنال، اين فضا به صورت کامل ديناميک سيستم توليد کننده آن را نشان مي دهد و بنابراين مي تواند شامل اطلاعات مفيدي باشد که در تحليل فرکانسي معمول – مانند استخراج ضرايب کپسترال مل -MFCC در دسترس نيست. همچنين از آنجا که سيستمهاي پيچيده اي مانند سيستم توليد گفتار، رفتارهايي نوساني و تناوبي نشان مي دهند، قطع پوانکاره مي تواند به عنوان ابزاري موثر در تحليل اين رفتارها به کار رود. در اين مقاله نوعي مدل سازي غيرخطي با استفاده از مدل مخلوط گوسي (GMM) بر روي نقاط قطع پوانکاره سيگنال گفتار انجام مي شود. بردار ويژگي نهايي از يک مرحله انتخاب ويژگي بر روي پارامترهاي مدل مخلوط گوسي و بردار ويژگي هاي فرکانسي معمول MFCC حاصل مي شود. از يک سيستم بازشناسي مبتني بر مدل مخفي مارکوف(HMM)  و پايگاه داده تيميت به منظور ارزيابي سيستم ارايه شده استفاده شده است. نتايج آزمايشها بهبودي در حدود ۵٫۷ درصد در صحت بازشناسي گفتار واج گسسته را نسبت به حالت استفاده از ويژگيهاي معمول MFCC نشان مي دهد. اين روش جديد مي تواند به عنوان روشي موثر و جايگزين در روشهاي استخراج ويژگي به ويژه براي سيستمهاي با ماهيت غيرخطي شديد استفاده شود.