مقاله مدل سازي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط غشا با استفاده از روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط غشا با استفاده از روش المان محدود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشا
مقاله کافيين
مقاله جداسازي
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله المان محدود
مقاله ديناميک سيالات محاسباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرجاني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي شبيه سازي عددي فرآيند جداسازي مايعات در تماس دهنده هاي غشايي الياف توخالي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي پرداخته شده است. شبيه سازي هاي انجام شده بر مبناي حل معادلات بقا براي جزء منتقل شونده در تماس دهنده غشايي مي باشد. شبيه سازي براي فرآيند جداسازي کافيين از آب توسط دي اکسيدکربن زير بحراني در يک مدول غشايي ۳ اليافي انجام گرفت. نتايج شبيه سازي با داده هاي آزمايشگاهي بدست آمده از مراجع مقايسه شدند تا دقت شبيه سازي بررسي شود. مقادير محاسبه شده براي درصد جداسازي کافيين، مقدار انحراف متوسط ۱۳ درصد را با مقادير آزمايشگاهي نشان داد. اثرات خواص فيزيکي غشا بر روي ميزان جداسازي مورد بررسي قرار گرفت تا شرايط مناسب براي جداسازي تعيين گردد. نتايج شبيه سازي نشان داد که پارامترهاي فيزيکي غشا مانند نسبت تخلخل به پيچش و قطر داخلي الياف، اثرات قابل توجهي را بر روي درصد جداسازي کافيين دارند.