مقاله مدل سازي فرايند تجزيه هيدرات متان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي فرايند تجزيه هيدرات متان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدرات متان
مقاله تجزيه
مقاله مدل نفوذ
مقاله مدل واكنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: التجايي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: منطقيان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي تجزيه متان و مدل سازي آن است. براي اين منظور ابتدا دستگاهي جهت توليد و تجزيه هيدرات آماده شده است. در آزمايش هاي انجام گرفته، ابتدا با وارد كردن گاز متان در فشار ۷۶٫۶ bar و آب در دماي۲۷۵٫۲ K ، هيدرات توليد شده، سپس با كاهش فشار تا فشار اتمسفريك، تجزيه هيدرات آغاز مي شود. آزمايش ها جهت تجزيه هيدرات در ۷ مرحله انجام شد به اين ترتيب كه هر بار كه فشار ظرف به حدود ۲٫۵ bar رسيد، با تخليه گاز، به فشار اتمسفريك مي رسيد. مرحله نخست در دماي ۲۷۰٫۴ K و ۶ مرحله ديگر در دماي ۲۷۱٫۴ K انجام شده است. مول گاز متان از معادله حالت پنگ رابينسون محاسبه شده است. براي بررسي داده هاي تجزيه هيدرات از دو مدل واكنش تجزيه و نفوذ استفاده شده است. در ۳ مرحله نخست كه ابتداي تجزيه است، مدل واكنش تطبيق بيشتري با داده ها دارد. با ادامه يافتن فرايند تجزيه هيدرات و تبديل فاز هيدرات به يخ در مرحله هاي ۴، ۵ و ۷ مدل نفوذ، نتيجـه بهتري نسبت بـه مدل واكنش دارد ولي در مرحله ۶، مـدل واكنش تطبيق بيشتري دارد كـه به نظر مي رسد دليل اين اختلاف، تخريب قفس هاي نوع L پس از قفس هاي نوع S باشد.