مقاله مدل سازي كيفي مزيت رقابتي در صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي كيفي مزيت رقابتي در صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت رقابتي
مقاله تئوري كارآفرينانه
مقاله فن آوري هاي پيشرفته
مقاله مدل سازي كيفي
مقاله نگاشت علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پيچيدگي ابعاد مزيت رقابتي و ويژگي هاي خاص صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته، در اين تحقيق تلاش شده است بر مبناي نگرش تركيبي به تئوري هاي متاخر مزيت رقابتي و با استفاده از متدولوژي «نگاشت علي» يك مدل كيفي براي تبيين پديده مزيت رقابتي در سطح بنگاه در صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته ارايه گردد. در اين راستا در ابتدا پس از تبيين موضوع، مباني نظريه بنگاه و مزيت رقابتي از منظر چهار نظريه متاخر و شناخته شده آن، كه توسط محققان فن آوري هاي پيشرفته و صنايع دانش بنيان در اين رابطه به كار گرفته شده اند، بررسي گرديده است. در ادامه بر اساس مباني نظري و پيشينه تحقيق چارچوب مفهومي اوليه تحقيق ارايه و روش تحقيق مورد استفاده در رابطه با آن بيان شده است. در اين تحقيق براي تدوين و استخراج مدل كيفي مزيت رقابتي از ابزارها و تكنيك هاي مربوط به ادبيات نظري «نگاشت شناختي» و «تحليل شبكه هاي اجتماعي»، استفاده شده است. بخش اصلي و پاياني مقاله به توصيف نتايج و يافته هاي تحقيق در قالب گام هاي فرايند مدل سازي كيفي مزيت رقابتي اختصاص يافته است.