مقاله مدل سازي و بررسي كارايي مدل چهار عاملي آميخته بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و بررسي كارايي مدل چهار عاملي آميخته بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله آميخته بازاريابي چهارعاملي
مقاله صنعت خدمات ورزش كشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماري ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي فارسي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مدل سازي آميخته چهارعاملي بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور بود. روش تحقيق از نوع كيفي و كمّي بود و از طريق تهيه پرسشنامه ۴۵ سوال پاسخ بسته كه روايي محتوايي آن توسط استادان دانشگاه تاييد و ضريب پايايي آن ۹۲/۰ (P<0.01) تعيين شده بود. اين پرسشنامه در اختيار ۱۰۸ مسوول بازاريابي باشگاه هاي فعال در ۹ رشته ورزشي حاضر در ليگ برتر كشور قرار گرفت و پس از ابطال ۹ مورد، ۹۸ پرسشنامه بازگشت داده شد. در اين تحقيق، مدل آميخته چهار عاملي بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور به دست آمد. بر اساس اين مدل، عامل مديريت قيمت گذاري، به عنوان متغير مستقل و ابزار كنترل و سه عامل ديگر آميخته، شامل مديريت ترويج، به عنوان متغير واسط و مديريت مكان و مديريت محصول تحت عنوان متغير پاسخ مدل آشكار شدند. نتايج تحقيق نشان داد مدل چهار عاملي برازش كافي با داده هاي بازار ايران دارد. مديريت قيمت گذاري، محور اصلي و تنها عامل قابل دستكاري براي مديران عامل در اين مدل است. مديريت مكان، در بهره برداري از انرژي هزينه شده در اين بازار با مديريت محصول شريك شده و از اين نظر نتايج قابل توجهي را مطرح كرده و موانعي را نيز ايجاد كرده است. همچنين بر اساس اين مدل، مديران از عامل مديريت ترويج به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت مكان و محصول بهره مي برند.