مقاله مدل سازي و شناسايي تجربي پارامترهاي يك سيستم سيروهيدروليك دوراني با حضور عدم قطعيت هاي ساختاري و اغتشاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و شناسايي تجربي پارامترهاي يك سيستم سيروهيدروليك دوراني با حضور عدم قطعيت هاي ساختاري و اغتشاش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله شناسايي پارامتر
مقاله عملگر
مقاله سروهيدروليك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سازگار هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل سازي و شناسايي پارامترهاي يك سيستم سروهيدروليك دوراني، در حضور عوامل غيرخطي مربوط به جريان، مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا يك مدل ديناميكي غيرخطي از سيستم سروهيدروليك دوراني مورد نظر شامل يك مدل رسته دو از ديناميك اسپول شير سرو ارايه مي گردد كه بتواند به نحوي قابل قبولي رفتار سيستم را در حضور عدم قطعيت هاي ساختاري و اغتشاش بيان كند. بدون شك ارايه يك مدل مناسب از شير و سيستم عملگر مي تواند موجب بهبود علمكرد كنترلي آن گردد. در نهايت تعيين پارامترها ثابت شير و شناسايي مقادير لحظه اي پارامترهاي سيستم سروهيدروليك دوراني به ترتيب به كمك روش هاي پاسخ فركانسي و تخمين حداقل مربعات زمان- پيوسته صورت پذيرفته است. نتايج تجربي حاصل از اين پژوهش حاكي از كاهش قابل ملاحظه زمان شناسايي پارامترها نسبت به موارد مشابه مي باشد. كارايي اين روش با ارايه يك مدل ديناميكي غيرخطي از سيستم و جايگذاري پارامترهاي حاصله از شناسايي در اين مدل و سپس مقايسه نتايج با سيستم اصلي به خوبي به اثبات رسيده است.