سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهد موتمن – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمود مرآتیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ریخته گری مداوم تختال نـازک ) ) Thin Slab Casting از روش هـای نـوین تولیـد ورق هـای فـولادی در جهـان است . به علت پیچیدگی این فرایند، سرعت بالا و پیوسته بودن خط تولید، بروز کمترین اخلال ممکن است منجـر به توقف کامل خط و کاهش قابل توجه راندمان تولید شود . از مهمتـرین عـواملی کـه ممکـن اسـت باعـ ث ایجـاد اخلال در روند تولید شود مناسب نبودن الگوی سیلان ) (Flow Pattern مذاب فولاد در قالب ریخته گری مـداوم است . به دلیل دمای بالا و غیرشفاف بودن مذاب در ریخته گری مداوم استفاده از مدل های فیزیکی به صورت مدل آبی ( سرد ) به عنوان نماینده رفتار سیلانی سیستم واق عی می تواند کمک شـایانی بـه بررسـی الگـوی سـیلان فـولاد مذاب نماید . به دلیل یکسان بودن ویسکوزیته سـینماتیکی فـولاد مـذاب و ویـسکوزیته سـینماتیکی آب در دمـای محیط اثبات شده که می توان از آب به عنوان سیال مشابه (Similar) فـولاد مـذاب اسـتفاده نمـود . در ایـن تحقیـق یک مدل فیزیکی با مقیاس یک به یک (Full scale) از قالب ریخته گری مداوم تختال نـازک طـرح سـبای ذوب آهن اصفهان ساخته شد و اثر پارامترهایی چون سرعت ریخته گری، عمق غوطه وری نازل بر الگـوی سـیلان مـورد بررسی قرار گرفت . این پروژه مدل سازی آبی برای اولین بار در ایران با موفقیت به انجام رسیده است .