سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی تارخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندس
کیومرث مظاهری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندس

چکیده:

هدف از کار حاضر بررسی تاثیر دقت شبیه سازی موج دتونیشن ایجاد شده یک ابر هوا –سوخت در شبیه سازی عددی موج بلاست ناشی از آن می باشد. در کار حاضر از سینتیک شیمیایی واکنش سوزش در مدل سازی دتونیشن استفاده شده است. برای این منظور از یک مکانیزم سینتیکی کوتاه ۲۵ مرحله ای که برای واکنش استیلن، اکسیژن و رقیق کننده موجود بوده، استفاده شده است. در ارستای هدف کار حاضر مشخصات بلاست ناشی از این مدل سازی سینتیکی، با مشخصات بلاست بدست امده از مدل های ساده تر نظیر مدل تشابهی تیلر، مدل حجم ثابت و مدل سوزش حجمی CJ مقایسه شدده است. برای حلمعادلات حاکم از روش جداسازی متغیرها و برای حل قسمت هیدرودینامیکی از روش PPM در مختصات لاگرانژی استفاده شده است. معادلات سینتیکی که یک دستگاه معادله سخت را تشکیل می دهند بوسیله زیر برنامه DVODE حل شده است. بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد که نتایج حاصل از مدل تشابهیتیلر مطابقت بسیار خوبی با مدل سینتیکی دارد، درحالیکه نتایج بدست امده از مدل حجم ثابت اختلاف بسیار زیادی به خصوص در لبه ابر هوا – سوخت با مدل سینتیکی خواهد داشت . با توجه به هزینهبالای محاسباتی مدل سینتیکی، و نزدیکی نتایج مربوط به مدل تیلر با حل دقیق، استفاده از اینمدل در شبیه سازی باست حاصل از ابر هوا – سوخت پیشنهاد شده است.