سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کرامت ا… جوکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

نیروگاههای هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مـایع و جامـد در محـیط زیسـت مــی شــود ، از ایــن مــواد رادیواکتیــو همچنانکــه مــی دانــیم اشعه هایی ساتع می گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می شوند ، بنـابراین اگر محیط زیست آلوده به این مـواد باشـد ، ایـن مـواد یـا از برخورد مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق تنفس و تغذیـه وارد ارگانهای مختلف موجود زنده می شوند و در نتیجه در کوتـاه مدت و یا دراز مدت ( بسته بـه نیمـه عمـر مـاده رادیواکتیـو ) ارگانهای حیاتی موجو د زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری و یا مرگ گرفتارمی شود . گرمای ناشی از خنک کردن کندا نسورها نیز می تواند به عنوان آلودگی حرارتی موجب تغییراتی در سیستم بیولوژیکی گردد . در رآکتورهــای آب تحــت فشــار ) ) PWR هماننــد ســایر راکتورها مسئله جلـوگیری از پخـش مـواد پرتـوزا در فضـای ساختمان رآکتور و محیط زیست موضوعی اساسی است .
رآکتورهای هسته ای که برای تولید نیروی بـرق و یـا مقاصـد تحقیقاتی به کار می روند، معمولاً از یک سیستم آب چرخشیبه عنوان سیکل سوم، برای گرفتن حرارت بخارهـای مـرده و خنک کردن آن از خروجی توربین در کندانسـور ویـا گـرفتن حرارت حاصل ازمیله های سوخت در حال شکافت در قلـب رآکتور استفاده می کنند . در طرح تکمیل نیروگاه اتمی بو شهرکه مبنای بررسی در ایـن
مقاله مـی باشـد، رآکتـور ) ) PWR مـورد بهـره بـرداری قـرار مــی گیــرد . آب گــرم خــارج شــده از دهانــه کندانســور وارد لوله های زیرزمینـی وسـپس چنـد کانـال روبازجهـت تبـادل
حرارتی با محیط وکاهش اختلاف دما مـی گـردد . کـه هرقسـمت می تواند توسط نرم افزار Fluent تحلیل گردد . درچارچوب این مقاله به لحاظ اهمیت، تنهـا سـاختمان جـت آب گرم خروجی از کندانسور در دریا برای بدت رین شرایط به کمک نرم افزار Fluent تحلیـل گردیـده کـه بـا شـبیه سـازی شرایط کاری رآکتور، رفتار آب گرم در دریا و در نتیجه نحـوه پیوستن، مخلوط شدن با آب دریا وهمچنـین زمـان تعـادل در محدوده ای از منطقه خروجی ساختمان تعیین می گردد