سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مشتاق کهنمویی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران،دانشگاه صنعتی شریف
محسن قائمیان – استادیاردانشکده عمران،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله ،دومدل جهت ارزیابی اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها درسدهای بتنی بااستفاده ازروش اجزاءمحدود مورداستفاده قرارگرفته است.درهردومدل وابستگی کرنش های بوجودآمده ازواکنش به تنشهای موجوددرنظرگرفته شده است.تغییرخواص بتن طی واکنش نیزدرهردومدل درآنالیز اجزامحدودواردشده است.نتایج حاصل ازآنالیزهای ایزوترمال وغیرایزوترمال یکی ازسدهای وزنی نیروگاهBeauharnois بوسیله هردومدل ارایه شده وتغییرمکانهای بدست آمده با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه شده است.این نتایج انطباق خوبی بامقادیرواقعی دارند