سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد صادقی – کارشناس ارشد ژئودزی اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

با توجه به اثر خطای یونسفر در مشاهدات GPS و به خصوص در طول بازهای بلند و از طرفی محدودیت استفاده از مشاهدات تک فرکانسه GPS نیاز به تعیین مدل محلی بر اساس اطلاعات پایه دو فرکانسـه و در نتیجه کاربرد آن در تلفیق با اطلاعات تک فرکانسه مفید خواهد بود . در این راستا می توان با بهره گیری از اطلاعات موجود شبکه های دائمی GPS ، به استخراج رفتار یونسفر در منطقه پرداخـت . مطـابق بـا هـدف مطرح شده، مشاهدات دو فرکانسه ایستگاههای دائمی شبکه ژئودینامیک سراسری ایران مورد پردازش قرار گرفت . مختصات و سرعت ایستگاهها با دقت بسیار خوبی به روش PPP (Precise Point Positioning) و بـا استفاده از نرم افزاری علمی Bernese v5.0 استخراج و در مرحله بعد با استفاده از مدلهای جهانی و محلـی مقادیر TEC به صورت عددی محاسبه و نقشه یونسفر ترسیم گردید و ضـرایب مربـوط بـه مـدل محلـی یونسفر برآورد و جهت پردازش مشاهدات تک فرکانسه استفاده گردید . نکته حائز اهمیت در ایـن تحقیـق
این است که برای اولین بار در کشور ایران مدل محلی و نقشه ای از اطلاعات یونسفر بر اساس اطلاعـات ایستگاههای دائمی GPS استخراج می گردد