سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کا مپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیرضا قهرمانی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان تبریز

چکیده:

سیستم های حفاظتی از نقطه نظر افزایش قابلیت اطمینان شبکه در شرایط اتصال کوتاه و نیز عملکرد به موقع و درست رله های حفاظتی نقش حیاتی را دارند . غالباً CT در حالت گذرا و اشباع تحت اتصال کوتاه باعث عملکرد نامناسب و نابجای رله های حفاظتی می شود که اثرات نامطلوبی را در شبکه به دنبال خواهد داشت .
در این مقاله بر اساس مدلهای حلقه هیسترزیس CT و مدل سازی شبکه بکمک نرم افزار EMTP الگوریتم مناسبی برای اصلاح عملکرد گذرای CT ارائه شده است که در آن بدون توسل به محاسبات سخت و پر زحمت و تنها با استفاده از درون یابی منحنی مغناطیسی تک مقداره جریان گذرای ثانویه بطور دقیق تخمین زده شده است . نتایج حاصل از مطالعات جبران سازی روی دو نمونه CT از شبکه آذربایجان صحت و دقت الگوریتم را در اصطلاح جریان ثانویه و متعاقباً افزایش پایداری و بهبود حساسیت رله ها تحت شرایط مختلف اتصالی در شبکه نشان می دهد . بعلاوه این جبران سازی ابعاد CT را بطور قابل توجهی کاهش می دهد که این امر معیار مناسبی برای انتخاب CT محسوب می شود .