سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشست زمین، یکی از اثرات مهم استفادهبی رویه از منابع زیر زمینی می باشد . این پدیده در اثر تراکم یافتن اسکلت جامد خاک به علت افت سطح سیال زیر زمینی حادث می گردد. بههمین دلیل برای مدل سازی نشست زمین، نیازمند به مدل کردن افت فشار سیال زیر زمینی می باشد. در این مقاله به روش مبتنی بر جریا ن متغیر تدریجی، معادله فورشهایمر و معادله دارسی به محاسبه گرادیان فشار در سیال زیر زمینی با مصالح متخلخل درشت دانه پرداخته شده و سیال مورد نظر نفت خام فرض شده است. نتایج نشان داده است که برای محیط های متخلخل درشت دانه که جریان سیال در آنها به جریان غیر دارسی موسوم می باشد، معادله دارسی مناسب نبوده ولی جواب حاصل از حل معادله فورشهایمر و روش مبتنی بر جریان متغیر تدریجی به یکدیگر نزدیک بوده و برای شرایط مذکور مناسب می باشد. لذا می توان از نتایج حاصل از معادله مبتنی بر جریان متغیرتدریجی و معادله فورشهایمر در برآورد افت فشار سیال در معدله نشست الاستیک خاک،جهت تخمین میزان نشست زمین حاصل از برداشت سیال استفاده کرد.