سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحسان مجتنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- سیستمهای انرژی
مرتضی بقالها – استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیلهای سوختی امروزه به عنوان یکی از گزین ههای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس نیروگاهی مطرح شد هاند.SOFCیکی از انواع پیلهای سوختی با دمای بالاست که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله مد ل سازیالکتروشیمیاییSOFC صفح های را به وسیله کد کامپیوتری نرم افزار MATLAB برای تعیین ولتاژ عملیاتی سلول انجام داده است. مهمترین بخش در مدل سازی الکتروشیمیاییSOFC محاسبه تلفات ولتاژ در سلول است. تلفات اهمی، تلفاتاکتیواسیون و تلفات نفوذ سه عامل افت ولتاژ سلول هستند. در مقادیر پایین دانسیته جریان مهمترین منبع اتلاف ولتاژ در سلول تلفات اکتیواسیون است. تلفات اهمی و نفوذ با افزایش دانسیته جریان افزایش م ییابند. با افزایش دانسیته جریان به بیش از (A/m2(۲۶۰۰ تلفات اهمی بالاترین تلفات ولتاژ را در سلول را به خود اختصاص م یدهد. تلفات نفوذنیز در مقادیر بالای دانسیته جریان قابل ملاحظه خواهد شد. از طرف دیگر کاهش تخلخل و قطر منافذ الکترودها سبب افزایش تلفات نفوذ در سلول م یشود.