سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید عاطفی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم
کوروش محمدی – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه آبیاری و زهکشی

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان می دهد که یکی از مسائل مهم در آلودگی های نفتی، ماندگاری این مواد در زمین می باشد. لذا در برخی از موارد بعد از صرف هزینه های هنگفت جهت پاکسازی منطقه از مواد نفتی، بعد از گذشت چند سال دوباره این مواد اثرات منفی خود را در منطقه نشان داده اند که این اثرات عمدتا ناشی از آزاد شدن مواد به دام افتاده در داخل زمین می باشد . در این تحقیق نیز سعی شده است تا این مسئله به صورت آزمایشگاهی و با استفاده از یک مدل فیزیکی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از مدل ریاضی MOFAT مقایسه شود . نتایج ضمن اینکه به فهمبهتر حرکت آلودگی در محیط خاک با لنز رسی کمک نمود، میزان انطباق نسبتا " خوب مدل ریاضی با نتایج آزمایشگاهی نشانگر میزان دقت کار و کارایی نرم افزار به کار رفته می باشد.