سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد افشار اصل – کارشناس ارشد مهندسین مشاور یکم
کورش محمدی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،
عبدالمجید لیاقت – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران
پانته ا رهبری –

چکیده:

شبیه سازی انتقال مواد مغذی به علت اهمیتی که در آلوده سازی محیط زیست به خصوص آب های سطحی و زیرزمینی دارند، از جایگاه ویژه ای در علوم کشاورزی برخوردار بوده است . از این میان، کودهای نیتراته به علت استفاده فراوان در کشاورزی و قابلیت انحلال با لاتر دارای اهمیت خاصی است . به همین منظور و جهت بررسی اثر مدیریت های مختلف کشاورزی بر روی شستشوی نیتریت، به اندازه گیری مقادیر نیترات خارج شده از منطقه ریشه و مقادیر نیترات موجود در آب سطحی و زیرزمینی در طول فصل رشد گیاه ذرت، در یک مزرعه سیلتیلومی و در م نطقه کرج پرداخته شد . در این مطالعه غلظت نیترات خارج شده از منطقه ریشه اندازه گیری شد و با استفاده از اطلاعات اقلیمی و خا ک شناسی موجود در مدل ریاضیGLEAMSشبیه سازی گردید . مدلGLEAMSجهت شبیه سازی انتقال نیتروژن مورد استفاده قرار گرفت و مقایسه بین اندازه گی ری های مزرعه ای و نتایج شبیه سازی نشان داد که غلظت نیترات خارج شده از منطقه ریشه و نیترات باقی مانده در خاک، به روش های مدیریتی در مزرعه بستگی دارد . مقدار نیترات اضافه شده به خاک، زمان و نحوه کود دهی و همچنین نوع آبیاری از عوامل تاثیرگذار در مقدار نیترات ش سته شده و باقیمانده در خاک می باشند . مقایسه بین نتایج شبیه سازی و اندازه گیری های مزرعه ای نشان داد که مدلGLEAMSپس از کالیبراسیون می تواند ابزار مناسبی جهت مشخص کردن مقدار بهینه نیترات در سطح قابل قبول زیست محیطی و با توجه به نحوه مدیریت مزارع باشد . به منظور ارائه بهتر نتایج و همچنین تعمیم نقاط نمونه برداری به کل مزرعه مطالعاتی با استفاده از روش های زمین آمار، از نرم افزارGS+ استفاده شد