سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سیدیاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – استادیار دانشکدۀ مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ناصر ورهران – دانشیار دانشکدۀ مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
پرویز دوامی – استاد دانشکدۀ مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش ، فر ایند انجماد سریع قطرات مذاب به روش افشانش گازی مدل سازی شده است . به منظـور پـیش بینی رفتارانجمادی قطرات مذاب از یک مدل ریاضی با استفاده از تئوری هـای کلاسـیک جوانـه زنـی غیـرهمگن وشرایط انتقال حرارت نیـوتنی و روش انتـالپی اسـتفا ده شـد و معـادلات ریاضـی بـه روش اخـتلاف محـدود حـل گردیدند . مراحل سرد شدن قطرۀ مذاب شامل : سـرد شـدن در حالـت مـذاب، جوانـه زنـی وریکالـسنس، انجمـاد جدایشی، انجماد یوتکتیکی وسرد شدن در حالت جامد در مدل درنظر گرفته شده اند . به منظور معتبر سازی نتـایج مدل سازی با مدلهای موجود و شرایط عملی، خواص فیزیکی آلیاژ Al-4.5%Cu در کد برنامه نویـسی قـرار داده شد و نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققان مقایسه گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که توزیع حرارتی در طی مراحل فوق به اندازۀ قطرات و تحت انجماد بستگی زیادی دارد . همچنین سرعتهای سرد شدن بدست آمـده از آنالیز فوق به سرعت های سرد شدن تقریـب زده شـده از روی فواصـل دنـدریت هـای ثانویـه بـر طبـق آزمـایش نزدیک است .