سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن ادهمی مجرد –
فرهاد هنردوست –
قنبرعلی پاکدمنی –
فاطمه کیا –

چکیده:

به منظور مدل سازی اکو سیستم های جنگلی ، بخشی از جنگلهای استان گلستان از مینو دشت تا گردنه خوش ییلاق در منتهی الیه نواز جنگلهای شمال کشور و در عرض جغرافیایی ۳۶ – ۴۵ الی ۳۷ – ۱۵ و طول جغرافیایی ۵۵-۲۵ الی ۵۵-۴۰ انتخاب گردید . برای استخراج و تدوین مدل اکو سیستم جنگل که آن را نوعی کاربری نیز تلقی می نمائیم فاکتورهایی نظیر : شیب، ارتفاع، جهت ، پوشش گیاهی ( تیپ، درصد تاج پوشش ، رویش ) خاک ( بافت، ساختمان و عمق ) تشکیلات زمین شناسی و ژئومورفولوژی ( ناهمواری، واحد سنگی و رخساره های ژئومورفولوژی ) و اقلیم استفاده گردید . نتایج نشان داد که منطقه مورد مطالعه دارای چهار نوع اکو سیستم جنگلی شامل : جنگلهای نیمه مرطوب سرد – جنگلهای نیمه مرطوب معتدل گرم – جنگلهای نیمه مرطوب معتدل سرد و جنگلهای نیمه خشک معتدل تا خشک معتدل سرد می باشد . در نهایت با مقایسه فاکتورهای محیطی در هر اکو سیستم، مدل اکولوژیکی برای هر طبقه تعریف گیدید . در جنگلهای خشک و نیمه خش حوزه آبخیز تیل آباد – نرماب عوامل محیطی بارندگی ، بافت خاک و عمق خاک از مهمترین عوامل تاثیر گذار در مدل اکولوژیکی جنگل های خشک و نیمه خشک استان گلستان می باشند