سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی – برق منطقه ای تهران
سیدعلی پویان – برق منطقه ای تهران

چکیده:

مدل سازی بازار برق نیازمند مدل نمودن ساز و کارهای پیچـیده ای همچون محدودیت های سیستم انتقال و شرایط خاص بر بازار است، تا امکان تجزیه و ت حلیل و شبیه سازی های دقیق فراهم گردد . بازار برق اصولاً دارای یک سری محدودیت های ذاتی است که مانع از پیاده سازی کامل قواعد بازارهای رقابتی در آن می گردد . از این رو مدل پیشنهادی دارای قابلیت تشخیص شرایط خاص محدودکننده منافع متقاضیان توسط تولیدکنندگان می باشد . در این مقاله ضمن تشریح ساختار بازار برق و زیرساخت های نـرم افزاری مورد نیاز، مدل مناسبی از بازار برق مبتنی بر تئوری قیمت نقدی در یک سیستم قدرت نمونه پیاده سازی شده و پس از شبیه سازی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . شایان ذکر است که برای مدل سازی و شبیه سازی ها از نرم افزار Power World 10 استفاده شده است .