سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
آزاده برزواصفهانی – کارشناس کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
زینب قزاقی – کارشناس شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

چکیده:
بافت هایی که امروزه به بافت های فرسوده و نامقاوم در شهرهای متوسط و بزرگ ایران شناخته می شوند عموماً قسمتهایی از شهر را تشکیل می دهند که با هسته اولیه شهر بوده است یا بافت فقیر نشین حومه ای را تشکیل می دهد که یکی از مناطق در کلانشهر اصفهان منطقه ی زینبیه می باشد که نیاز به بازسازی دارد. یکی از عوامل مؤثر در بازسازی بافت های فرسوده مشارکت شهروندان می باشد. در پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای و میدانی (توزیع پرسشنامه) است. هدف، بررسی عوامل مؤثر بر بهسازی و نوسازی و یافتن راهکاری مناسب به منظور نوسازی مناطق فرسوده و مشارکت مردم در منطقه می باشد. براساس نتایج تحقیق بدست آمده بین وضعیت دسترسی ساکنین به امکانات و خدمات گوناگون و تمایل آنها به انجام اقدامات بهسازی و همچنین میان انجام اقدامات توانمندسازی در منطقه و مشارکت شهروندان در بهسازی شهری رابطه معناداری وجود دارد. ولیلکن به جهت کمبود مالی و حمایت نکردن مسئولین مشارکت بین آنها پائین می باشد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است بر اساس روش sowt تهیه طرح بهسازی و نوسازی بخشی از منطقه مهمترین نقطه قوت: بالا بودن بیکاری و درآمد مالی کم مهمترین نقطه ضعف، واقع شدن منطقه در کلانشهر اصفهان؛ مهمترین فرصت و هجوم روزافزون مهاجران به منطقه؛ عمده ترین تهدید پیش رو در جریان بهسازی منطقه می باشد.