سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدرضا موسوی حکمتی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

با توجه به آزمایشات تجربی انجام شده، پخش طولی جریان چگال حاوی ذرات در داخل کانالی تحت شرایط شیب متوسط و ورودی فوق بحرانی(Riin<1) بصورت بدون بعد، مورد بررسی و تحیل قرار گرفته و نتایج حاصل در نهایت به مدلی تئوری برای پخش طولی منجر شده است. نتایج بدست آمده از آزمایشات به صورت نمودارهای طول بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد ارائه شده اند. در این نمودارها، موقعیت نوک دماغه پیشانی نسبت به ورودی وزمان متناظر باآن طول به ترتیب نسبت به مقیاس طولی شناوری اولیه و مقیاس زمانی شناوری اولیه بدون بعد شده اند. با توجه به پراکندگی نتایج، وجود سه ناحیه R2,R1و R3 قابل تشخیص است. ناحیه R1 بیشترین و ناحیه R2 کمترین نرخ رشد (پخش) طولی نسبت به دو ناحیه دیگر را دارا هستند.