سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمدجواد کلینی – استادیار فرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس
صمد بنیسی – دانشیارفرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود عبداللهی – دانشیار فرآوری مواد معدنی, بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس
مهدی هادی پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از کارآمدترین مدارها برای بازیابی ذرات کوچکتر از ۱ میلیمتر زغالسنگ، استفاده از مارپیچ و فلوتاسیون است. درپیچ انتهایی مارپیچ دو در یچه خروجی که سطح ناو را به سه بخش تقسیم می کند ، وجود دارد . یکی از مشکلات مارپیچ نحوه تنظیم دستی این دریچه ها است . به علت وقت گیر بودن تنظیم دستی دریچه کنسانتره برای رسیدن به راندمان و درصدخاکستر مورد نظر می توان از مدل سازی برای پیش بینی راندمان و درصدخاکستر کنسانتره تولیدی در اندازه دریچه های مختلف کنسانتره استفاده کرد. برای محاسبه درصد خاکستر کنسانتره و راندمان در اندازه دهانه کنسانتره مورد نظر کافی است تا ضریب توزیع مربوط به آن اندازه دریچه و درصد وزنی خوراک شناورشده و درصد خاکستر مربوط به هر محدوده دانسیته در دسترس باشد . با استفاده از این اطلاعات می توان درصد بازیابی شده و درصد خاکستر در هر محدوده دانسیته را محاسبه کرده و سپس راندمان کلی و درصد خاکستر کنسانتره را پیش بینی نمو د . به این ترتیب به کمک این روش امکان تنظیم دریچه های جداکننده مارپیچی با توجه به خصوصیات خوراک و محصول مورد نیاز کارخانه وجود دار د . با بکار گیری مدل پیشنهادی برای پیش بینی راندمان و خاکستر در اندازه دهانه کنسانتره ۸ سانتیمتر مار پیچ کارخانه زغالشوئ ی زرند ، به ترتیب خطای ۰/۳۶% و ۳/۴% به همراه داشت