سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود نادرنژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
حبیب الله نصیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مهران مزاری – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این محاسبه زمان تاخر و شناخت آن در تقاطع های چراغدار که خود از مهمترین ارکان سیستم حمل و نقل شهری محسوب میشود، از آنجا که بر میزان اتلاف وقت افراد، هزینه مصرف سوخت، آلودگی هوا و در کل بر هزینه استفاده از شبکه موثر می باشد. در مطالعات ترافیک ازجایگاه خاصی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغدار در حالت فوق اشباع پرداخته می شود. این بررسی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از دو تقاطع در شهر تهران بوده و مهمترین نتیجه این تحقیق ، یافتن رویکرد مناسبی برای تخمین تاخیر فوق اشباع بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در این مقاله تلاش شد که با بررسی چند مدل پیشنهادی برآوردتاخیر و مقایسه آن با شرایط میدانی، مدل مناسبی ارایه گردد. نتایجنشان می دهد که از بین ۲۰ مدل بررسی شده، تنها سه مدل برازش معنی داری داشتند.