سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار صادق – دانشکده مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت ایران , مهندسین مشاور نامورا

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی , طراحی بخش جداسازی آب از فورفورال واحدهای صنعتی تولید روغن موتور مورد بررسی قرار گرفته است . آب وفورفورال تشکیل مخلوط آزئوتروپ هتروژن می دهند که جداسازی آنها با روش معمول تقطیرامکان پذیرنمی باشد . پیش بینی داده های تعادلی این سیستم غیرایده آل ضروری به نظرمی رسد . بنابراین تعادل فازی در مخلوط دو جزئی آب – فورفورال , با استفاده از مدلهای ضریب اکتیویته محاسبه شده است . محاسبات در فشاراستانداردیک اتمسفر و محدوده دمایی٢٠ تا ١٦١درجه سانتیگراد برای تعادل بخار – مایع و بخار – مایع – مایع این سیستم انجام گرفته است . پس از مقایسه نتایج مدلهای مختلف با مقادیر تجربی مشخص گردید که مدل اکتیویته مارگولس ) ) Margules نسبت به سایر مدلهای اکتیوتیه از تطابق بیشتری با داده های تجربیرخوردار است . لذا مدل مارگولس , به عنوان مناسب ترین مدل ترمودینامیکی برای توصیف رفتارتعادلی بخار – مایع و بخار – مایع -مایع این مخلوط در نظر گرفته شده است . در ادامه شبیه سازی
و طراحی دو برج تقطیر و دفع آزئوتروپ آب و فورفورال انجام شده و نتایج با مقادیر واقعی مقایسه گردیده است . این مقایسه صحت مدل سازی ترمودینامیکی و دقت مدل مارگولس را در پیش بینی رفتار سیستم آب – فورفورال اثبات نموده است .