سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
مهدی نجفی – دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمحمداسماعیل جلالی – اساتید راهنما
رضا خالوکاکائی – اساتید راهنما

چکیده:
محدودیت روشهای مرسوم استخراج زغالسنگ برای استخراج لایه های واقع دراعماق زیاد ازیک سو و افزایش قیمت نفت وگاز ازسوی دیگر سبب شده است روشهای استخراج زغال سنگ مبتنی برانرژی پاک موردتوجه جدی قرارگیرند یکی ازاین روشها گازکردن زیرزمینی زغال سنگ UCG: Underground Coal Gasification است درروش UCG لایه های زغال سنگ بایک فرایند پیشرفته ترموشیمیایی به صورت برجا درزیرزمین به گاز سنتزی شامل۴ CO 2 CO ،H2 ،CH تبدیل میشود UCG به شکلهای مختلفی قابل پیاده سازی است درحال حاضر روش احتراق قابل کنترل پسرو )CRIP: Controlled Retraction Injection Point( برای اجرای UCG درمقیاس تجاری بیش ازسایرروشها موردتوجه است روش cRIP ازجهاتی شبیه به روش جبهه کاربلندمکانیزه است بااین تفاوت که به جای کندن و انتقال زغال سنگ بااعمال حرارت به آن نیمسوز شده و تبدیل به گاز میشود هدف اصلی این رساله مدلسازی و تحلیل ترمومکانیکی یک پهنه استخراجی UCG برپایه روش CRIP به منظور تعیین ابعادمناسب پهنه است بدین منظور درابتدا یک رابطه تجربی برای براورد گسترش فضای استخراجی و عرض پهنه و نیز یک روش تجربی برای محاسبه عرض پایه محافظ بین دوپهنه درروشUCG ارایه شده است ازانجا که درداخل فضای استخراجی UCG پدیده های مختلفی شامل تغییرات مشخصات ژئومکانیکی سنگهای اطراف واکنشهای شیمیایی تغییر شرایط آب های زیرزمینی و تغییرات شدید دما بطور همزمان اتفاق می افتد امکان تحلیل همزمان این پدیده ها با استفاده ازروشهای تحلیلی و تجربی وجود ندارد