سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر توفیقی داریان – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی محمدعلیزاده – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
رامین کریم زاده – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
علیقلی نیایی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کک از ترکیبات آروماتیکی پلی سیکلیک وکربنهای فاز گاز یا کربنهای سطح تشکیل شده است. این ماده بصورت یک رسوب جامد غنی از کربن دردیواره راکتور، مبدلها (TLE) و سیستم تبرید مشاهده می شود. تجمع کک مشکلاتعدیده ای را بوجود میآورد. همچنین بطور موثر در شرایط بهینه یک سیستم اثر می گذارد و باعث خاموشی پی در پی و متناوبکوره های شکستحرارتی می شود. شناخت دقیق مکانیسم تشکیل کک در پیشبینی تولید ونشست کک در راکتورهای شکست حرارتی موثر است.
در این مقاله نشست ککبر روی سطح دیواره راکتورهای شکست حرارتی از طریق مکانیسم کاتالیستی توسط خوراک نفتامورد بررسی قرار گرفته است. سینتیک تولید کک توسعهیافته و پارامترهای سرعت تشکیل کک محاسبه گردیده است.