سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد براتی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر حاوی خلاصه تحقیقات انجام شده برای پیش بینی و مدلسازی عددی تفرق امواج و نیروی حاصله در اطراف پایه های قطور می باشد. بمنظور تعیین مشخصات هیدرودینامیکی ونیروی موج وارد بر پایه های سکوهای دریایی با پایه های قطور برنامه کامپیوتری تهیه شده است. مشخصات موج ونیروهای حاصل در اثر تفرق در اطراف پایه های سکو بامدل مذکور قابل پیش بینی است. حل عددی معادله دیفرانسیل حاکم بر پدیده تفرق با روش حجم محدود انجام شده است. دراینحل از المان بندی چهار ضلعی منحنی الخط استفاده شده است. شرط مرزی انعکاسی دراطراف بدنه پایه و شرط مرزی تشعشسعی دور دست ازمعادلات اعمال گردیده است. جهت کنترل کارکرد برنامه مذکور نتایج نیروهای وارد بر سکو برای یک سکوی تک پایه به نتایج روش تحلیلی مک کمی (۱۹۵۴) برای سکوی دو پایه باکارهای کاگموتو (۱۹۸۶) و برای سکوی چهار پایه با روش تحلیلی چاکرابارتی مقایسه شده است.