سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه قدیری مدرس – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مکانیک

چکیده:

در کار حاضر مدل های جدیدی برای عبارات تلاطم برای شبیه سازی عددی جریان های متلاطم با سطح مشترک ارائه شده است. جریان با سطح مشترک با استفاده از روش جزء حجمی شبیه سازی شده است. معادلات حاکم برای شرایط جریان سه بعدی، تابع زمان و برای جریان های تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده است. مدل سازی تلاطم در معادلات حاکم بر جریان های با سطح مشترک بر پایه روش متوسط گیری رینولدز انجام شده است. پس از متوسط گیری از معادله انتقال حاکم بر جزء حجمی C عبارات غیر خطی سبب ایجاد عبارات جدیدی میشود که برای بستن معادلات، این عبارات باید مدل شوند. مدل سازی با استفاده از بدست آوردن معادلات انتقال عبارات مجهول، مطابق آنچه در مدل سازی به روش تنش رینولدز برای عبارات مجهور در معادلات N.S. صورت می گیرد و همچنین فیزیک حاکم بر جریان سطح مشترک انجام شده است و عبارات موجود در معادله انتقال فوق بر اساس یک سری مباحث فیزیکی مدل شده اند.
علاوه بر این به علت وجود نیروی کشش سطحی در اینگونه جریان ها و غیر خطی بودن آن، مدل جدیدی برای محسابه مقدار متوسط آن ارائه گردیده است. همچنین عبارت های شامل نوسانات نیروی کشش سطحی در معادلات k-eمدل شده اند.