سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حسینخانی – کارشناسارشد – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
حسن بصیرت تبریزی – دانشیار – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدباقر منهاج – دانشیار – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله بهکمک شبکههای عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه، مؤلفه – های تنش رینولدز در جریان اختلاط لایهای موازی دو بعدی، پایدار و همدما مدلسازی شده است . دادههای مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی از طریق حل عددی جریان بروش انتقال تنشهای رینولدز بدست آمده است . نتایج بیانگر قابلیت بالای شبکههای عصبی مصنوعی در مدل – سازی تنشهای رینولدز در جریانهای آزاد، و در نتیجه استفاده از این پدیده در حل عددی جریانهای مغشوش میباشد