سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر یک مدل جامع فراینـد (Integrated Process Model) جهـت بررسـی تحـولات سـاختار دانـه در فرایند ساخت دیسک های توربین گازی از جـنس سـوپرآلیاژ INCONEL718 ارائـه شـده اسـت . فراینـد سـاخت دیسک های فوق عموماً شامل مراحل مختلفی از قبیل ذوب القایی در خلاء، ذوب مجدد قوسی در خلاء، عملیـات هموژن سازی، عملیات فورج قالب باز و بسته، عملیات حرارتی نهایی و ماشین کاری می باشد . ریزساختار دیسک و در نتیجه خواص آن حین مراحل مختلف تولید در اثـر عملیـات هـای حرارتـی و مکـانیکی فـوق بـه میـزان قابـل توجهی دچار تغییر می شود . اگرچه مدل های شبیه سازی قبلاً برای هرکدام از مراحل فوق ا رائه شده، مقالـه حاضـر نحوه ادغام این مدل ها با یکدیگر به منظور ردیابی تحولات ریزسـاختار از مرحلـه ذوب مجـدد شـمش تـا مرحلـه فورج نهایی دیسک را ارائه می نماید .