سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم پیر – آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت، نارمک، ته
محمد مهدیارفر – پژوهشکده گاز- پژوهشگاه صنعت نفت- تهران- ایران
تورج محمدی – آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای جداسازی، دانشگاه علم و صنعت، نارمک، ته

چکیده:

در این تحقیق، مدلی برای شبیه سازی جداسازی گازها با استفاده از غشاهای الیاف میان تهی ارائه شده است. توسط این مدل انواع جریان ها در مدول غشایی شبیه سازی و عملکرد آنها با یکدیگر مقایسه شده است. هدف این مطالعه، تعیین سطح مورد نیاز غشاء بمنظور جداسازی یک مخلوط گازی تا حد مشخص بود، اما برنامة شبیه سازی طوری طراحی شده است که با مشخص بودن نوع غشاء و سطح مدول غشایی نیز می توان عملکرد غشاء و خواص جریان های خروجی از مدول را پیش بینی کرد. محاسبة مساحت مورد نیاز برای غشاء، یکی از عوامل مهم تعیین کنندة هزینة واحد غشایی جداسازی گازی می باشد. از این رو این مدل می تواند در برآوردهای اقتصادی و مقایسة روش های جداسازی گازی از نظر هزینه، سودمند واقع شود. همچنین توانایی مدل برای شبیه سازی مخلوط های گازی چندجزئی، علاوه بر مخلوط های دوجزئی، از طریق مقایسة نتایج آن با داده های موجود در منابع، ارزیابی شده است. با استفاده از این مدل تأثیر فشار، خواص غشاء و همچنین جریان گاز جاروب ١ بر عملکرد غشاء و خلوص محصول بدست آمده قابل بررسی می باشد.