سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمد آبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود اتحاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

و ECAP به عنوان یک عنوان تغییر شکل پلاستیک شاید (SPD) شناخته می شود که تغییر شکل حاکم بر آن برش ساده در صفحه تقاطع دو کانال می باشد. میزان کرنش اعمال بر این فرایند بر اساس معادلات ارائه شده توسط Segal و Iwahashi محاسبه می شود که بیانگر تغییر شکل بسیار شدید است. این پدیده در فلزات حاوی ذرات فاز دوم سبب تمرکز تنش و کرنش در نواحی اطراف ذرات و در نتیجه باعث جدایش (Deboning) در فصل مشترک زمینه و فاز دوم و در نتیجه ایجاد محل های مستعد برای رشد ترک در زمینه شود. در مقاله حاضر به منظور مدل کردن رفتار این نمونه حین تغییر شکل، از نمونه های کامپوزیتی آلومینیومی تقویت شده با سیم های پایه نیکل استفاده شده است. به منظور بررسی امکان جوانه زنی و رشد میکروترک ها در فصل مشترک به داخل زمینه، شکست برشی نمونه بر اساس مدل آسیب GTN در مدل اجزا محدود تحلیل شده است. بررسی نتایج تجربی وشبیهس ازی انجام شده، بیانگر تطابق خوبی می باشد.