سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضر، یک مدل دو بعدی قائم بر پایه معادلات ناویر – استوکس با فرض فشار هیدرواستاتیک توسعه یافته است. جهت ساده سازی شرایط مرزی، معادلات در یک دستگاه مختصات بدون بعد کش سان،σ، حل شده اند . برای حل معادلات از روش عددی حجم محدود استفاده شده است . جهت محاسبه ضرایب آشفتگی جریان، مدل k −ε استاندارد بکار رفته است . مدل مذکور جهت شبیه سازی جریان و انتقال آلودگی در یک فلوم جرز و مدی آزمایشگاهی اعمال شده و نتایج حاصل از مدل عددی با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه شده است . آزمایش ها در دو حالت همگن و غیر همگن صورت گرفته است . در حالت همگن حوضچه جزر ومدی حاوی رودامین و در حالت غیر همگن حاوی نمک می باشد. در هر دو مورد همبستگی خوبی بین نتایج مدل عددی و انداز ه گیر ی های آزمایشگاهی مشاهده میشود.