سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حسین سلمان زاده کلهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران ع
محمدرضا کمالی – دانشیار مرکزمطالعات وپژوھش ھای اکتشاف وتولید پژوھشگاه صنعت نفت

چکیده:

مدل سازی حرارتی ( ژئوشیمیایی) یک روش پیشرفتھ بھ منظورتعیین غیرمستقیم میزان بلوغ سنگ ھای منشاء می باشد. جدید ترین نرم افزارمدل سازی کھ در ایران ودرپژوھشگاه صنعت نفت طراحی گردیده است نرم افزارPars Basin Modelerمی باشد کھ بھ اختصار PBM اطلاق می گردد.دراین مطالعھ دو چاه نفتی آغاجاری – ١۴٠ و پارسی – ٣۵ ازناحیھ فروافتادگی دزفول انتخاب گردید وبا استفادهازنرم افزارمدل بازسازی تاریخچھ تدفین رسوبات ومدل سازی حرارتی دراین چاه ھا انجام شد. طبق مدل سازی انجام شده درچاه آغاجاری – ١۴٠ ، سازند فھلیان پنجره نفت زایی را گذرانده ووارد پنجره گاززایی شده است.سازند ھای گدوان،داریان،کژدمی،سروک،ایلام،گورپی وپابده نیزوارد پنجره نفت زایی گردیده اند. درچاه پارسی- ٣۵ ، سازند ھایاریان،کژدمی،سروک،ایلام،گورپی وپابده واردپنجره نفت زایی گریده اند. با استناد بھ گزارش ھای زمین شناسی وژئوشیمیایی ( مطالعات آزمایشگاھی) ،سازند ھای کژدمی ،گدوان،گورپی وپابده سنگ ھای منشاء دراین دو چاه ھستند. سازند ھای کژدمی وگدوان دارای بلوغ حرارتی مناسبی ھستند وباداشتنTOC مناسب سنگ ھای منشاء مولد نفت دراین چاه ھا می باشند.سازند ھای پابده وگورپی بھ دلیل بلوغ پایین ، ضخامت کم وTOC اندک توان ھیدروکربن زایی کمی دارند.