سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خشایار خورسند – کارشناس ارشد بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمد اقتصاد – استادیار بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک، دانشگ
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد هوا دریا، پژوهشکده هوادریا فارس

چکیده:

شناور اثر سطحیSES ،شناوری مبتن ی بر اصل استفاده هوا ی فشرده مانند هواناو برا ی کاهش اصـطکاک ناشـ ی از حرکت رو بجلو م یباشد . یکی از اثرات مهم در تحل یل د ینامیکی حرکت ا ین نوع شناور رزونانس درناح یه تحـت فشار هوا م یباشد . بمنظورکاهش ارتعاشات در صفحه عمود ی از کنترلر برا ی یکنواخت کردن توزیع فشار در ناحیه بالشتک شناور از طر یق خارج کردن هوا ی اضاف ی، استفاده م یشود . در مقاله حاضر حرکت این شـناور در صفحه عمود ی شب یه ساز ی م یشود و تاث یر کنترلر بر یکنواخـت کـردن توز یـ ع فـشار در ناح یـ ه بالـشتک
شناور، بررسی میشود .