سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رضایی – استاد یار پژوهش

چکیده:

مدل مورد بحث با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ساخته شده و در حوزه آبخیز سفید رود (ناحیه غیر خزری) واسنجی شده است. انجام این تحقیق مبتنی بر جمع آوری و انتخاب آبنمودهایی با منشأ بارندگی در ۱۲ زیر حوزه با زمان تمرکز برابر و یا کمتر از ۲۴ ساعت بوده است. از کل زی ر حوز ههای انتخابی به تعداد ۶۶۱ آبنمود به منظورساخت مدل انتخاب گردیده است. متغیرهای ورودی مدل شامل مساحت زیر حوزه، طول آبراهه اصلی، شیب ۸۵-۱۰ درصدِ طول آبراهه اصلی، ارتفاع میانه حوزه، بارندگی یکروزه سیلزا، بارندگی پن ج روز قبل نظیر، مساحت سازندهای زمین شناسی و واحدهای سنگی در سه گروه هیدرولوژیکی یک، دو و سه و دبی پایه و متغیر خروجی تنها دبی اوج بوده است. میزان عملکرد آن بر مبنای میانگین مربع خطا بین دبی های اوج مشاهده ای و برآورد شده معیار شده با استفاده از دسته داده های اعتبار سنجی برابر با۰/۳۴ است. ضریب تعیینR2 و ضریب فیشیر نیزF) به ترتیب۰/۸۵ و ۳۲/۶۷ می باشد که بیانگر معنی دار بودن آن در سطح یک درصد خطا است.