سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضایی – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام زنجان

چکیده:

حوزه آبخیز تهم در ٢٠ کیلومتری شمال غربی زنجان واقع است. ویژگیهای توپوگرافی این حوزه بصورت کوهستانی می باشد. اختلاف ارتفاع حد اکثر و حد اقل حوزه برابر با ١١٠٠ متر است. بارشهای این حوزه در زمستان برف و٤٣ و / ٣٧٢ میل یمتر و دمای حداکثر و حداقل مطلق به ترتیب ٥ / در سایر مواقع باران است. بارندگی متوسط حوزه برابر با ٥٣٣ – درجه سانتی گراد است. مدل ریاضی دبیهای حداکثر لحظه ای این حوزه با استفاده از عوامل نرمال مو ئر بر این /٥پدیده ( قابل حصول در ایستگاههای هواشناسی) و بر اساس شبکه عصبی مصنوعی تهیه، و مورد آزمون قرار گرفت. مجموع٥٧ مترمکعب بر ثانیه / ٣ و مجموع مربع خطای آزمون شبکه آموزش داده شده ٤٩ / مربع خطای آموزش شبکه ساخته شده ٦٦می باشد.