سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
آزاده آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدهاشم طباطبایی – رئیس بخش غیر لرزه ای بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربوری، عملیات گرانی سنجی در طول ۲۸ پروفیل در ۱۱۱۵ ایستگاه در منطقه طبس انجام شده است . پس از آن با اعمال تصحیات و پردازش های لازم و حذف اثرات ناحیه ای، نقشه آنومالی باقی مانده گرانی تهیه شد . با توجه به وجود آنومالی های طاقدیسی و نقش آنها در تجمع ذخایر هیدروکربوری، تعیین پارامترهای هندسی آنها از مسائل مهم در تفسیر کم ی نتایج گرانی سنجی جهت تصمیم گیری های بعدی است . از این رو در مقاله حاضر امکان پذیری مدل سازی دوبعدی معکوس جهت نیل به اهداف مورد نظر بررسی می شود . برای مدل سازی از نرم افزار Modelvision Pro استفاده شده است . نتایج مدل سازی نشان می دهد که پارامترهای هندسی آنومالی های زیر سطحی در اکثر موارد مانند طاقدیس های B و C مطلوب به نظر می رسند در حالی که این نتایج در برخی موارد منجمله در مورد ساختارهایی که بیشتر حالت سه بعدی دارند ( مثل طاقدیس ) A منطقی به نظر می رسد