سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسام طاهریان – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
آیدا پارسا – دانشجوی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

برنج به عن وان م همترین منبع غذایی انسان، تا رسیدن به مرحله مصرف دچار تغییر و تحولات بسیاری می شود . اساسی ترین مرحله در پروسه تبدیل شالی به برنج » خشک کردن « می باشد که در کشور ما در سیستم های سنتی صورت می پذیرد و بیشترین ضایعات نیز مربوط به همین مرحله می باشد . هدف از خشک کردن شالی، رساندن رطوبت آن به میزان مناسب جهت انبار کردن و نیز شرکت در مرحله تبدیل می باشد . هـدف از این تح ـقیق ابتدا بررسی سیس ـتم های خش ـک کن موجود شالی و شناخت و تعیین پارامترهای مؤثر در امر خشک کردن و سپس محاسبه و طراحی یک سیستم خشک کن بهینه می باشد . روش ارائه سیستم بهینه از طریق حل معادلات و مدل سازی سیستم می باشد که در نتیجه پارامترهای م ؤثر در خشک کردن شناسایی و در ج ـهت نیل ب ه سیستم بهینه مورد ارزیابی قرار م ـی گیرند . نتایج تحقیق نشان دهنده امکان کاهش قابل مـلاحظه در مصرف سوخت در صنایع خشک کن شالی می باشد .